Privacy policy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på AVA Corporate Communications AB, (559303-8696) (”AVA”).


På AVA behandlas diverse personuppgifter avseende medarbetare, kunder och potentiella kunder, leverantörer, arbetssökande, affärskontakter eller andra som varit i kontakt med oss. På AVA är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter finns i slutet av policyn.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan hänföras till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utföras automatiserat eller ej. Det handlar till exempel om insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.​

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. För de behandlingar som sker inom AVA är AVA Corporate Communications AB personuppgiftsansvarig 559303-8697. 

Vilka personuppgifter hanterar vi och varför?

Dina personuppgifter används enbart för att fullgöra vårt berättigade intresse av att informera om AVAs verksamhet, samt fullfölja avtal och lagstadgade skyldigheter. Vår målsättning är att värna skyddet för den personliga integriteten och att vidta alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna och säkerställa att behandlingarna sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och interna riktlinjer, policyer och rutiner för hantering av personuppgifter. Det innebär att endast de personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

De personuppgifter vi lagrar är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, fakturaadress, e-post och telefonnummer).
 • Befattning
 • Organisationstyp
 • Fakturerings- och betalningsinformation.

​​

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

AVA säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. I en del situationer är det däremot nödvändigt för oss att anlita externa parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. I dessa fall upprättar personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt och att behandlingen i övrigt sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. 

​​

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar informationen om dig så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter

Som registrerad har du enligt gällande dataskyddslagstiftning ett antal rättigheter:

 • Rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas.
 • Rätt att be om att dina personuppgifter blir korrigerade. Du har även rätt att komplettera med relevanta personuppgifter som saknas för ändamålet med behandlingen. 
 • Rätt att få uppgifter borttagna. Det finns dock undantag, vi kan fortfarande spara dina personuppgifter av juridiska skäl.
 • Rätt till begränsad behandling, vilket innebär att du kan kräva att personuppgiftsbehandlingen ska begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgiftens riktighet. 
 • Rätt att göra invändningar mot den personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifterna.
 • Rätt till dataportalitet, vilket innebär att du i vissa fall kan be oss att återlämna dina uppgifter till dig eller låta uppgifterna flyttas till ett annat företag. Detta gäller endast för personuppgifter som du som medarbetare själv har lämnat.
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande. Det finns dock undantag till denna rätt, exempelvis när en viss lag tillåter det. 

Om cookies

Vid besök på vår webbplats kan vi även komma att samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. Du kan läsa mer om vår cookiepolicy här.


Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta [email protected] som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

 

Ändringar av Integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Contact us

*
*
*
By clicking "Submit" you accept our terms and conditions and confirm that you have read our privacy policy, including our cookie policy.