Årsredovisningar 2023: Trender, tips och tydliga framgångskoncept

Artikel av Julia Mikalsen

Årsredovisningarna för 2023 har i jämn takt släppts under våren och avslöjar spännande trender inom innehåll, design och struktur. Årsredovisningen är ett av de mest centrala strategiska kommunikationsverktygen för ett företag. Den bidrar till att stärka kapitalmarknadens förtroende för bolaget och dess aktie genom att nå ut till en bred grupp av intressenter, såsom investerare, analytiker, kunder och medarbetare. En genomarbetad årsredovisning förmedlar företagets berättelse och utveckling på ett tydligt och engagerande sätt.

En av de mest framträdande trenderna på senare år är de liggande årsrapporterna, som nu verkar vara här för att stanna. Det finns dock fortfarande relativt många bolag, speciellt bland large cap-bolagen, som fortfarande väljer att upprätthålla en mer traditionell stående rapport, däribland AB Volvo, Handelsbanken och Boliden. Alla tre håller som vanligt väldigt hög standard.

Bland de liggande rapporterna är både A4 och 16:9 fortsatt populära format på grund av att de gör sig bra för läsning på skärm. Många som gjort årsredovisningen i liggande A4 bygger ut den digitala versionen med en meny på sidan och formatet blir således 16:9. De flesta som valt detta spår har utnyttjat sidoutrymmet klickbar innehållsförteckning. Detta möjliggör en enklare navigering, där vissa bolag utmärker sig med att även ha en meny som anpassar sig utefter var i rapporten läsaren befinner sig, både Munters och SEB är goda exempel på detta. En ytterligare reflektion kring att ha menyn på sidan är att den med fördel kan placeras på höger sida istället för att finnas i vänsterspalten, vilket SAAB är ett av få bolag som har anammat. Läsare börjar i regel med att läsa uppifrån till vänster, så det finns en risk för att menyn tar fokus från innehållet om den placeras till vänster.

Ett viktigt särdrag bland väl genomtänkta rapporter är kapitelindelningen, som hjälper läsaren att hitta rätt information. Det är särskilt viktigt om framvagnen är omfattande, och vissa bolag har valt att inkludera försättsblad för specifika delar med en mer detaljerad innehållsförteckning. Loomis gör till exempel detta på ett föredömligt sätt.

Kapitelindelning varierar en del beroende på företagens storlek och branschtillhörighet. Det är därför svårt att identifiera en tydlig trend i just upplägget av avsnitt, men generellt sett finns det nästan alltid någon form av introduktion, följt av ett eller två avsnitt för strategi och verksamhet. Det finns fortfarande stor variation var företag väljer att placera sin hållbarhetsrapport. Assa Abloy publicerar till exempel hållbarhetsrapporten separat och inte som en del i det större dokumentet som utgör årsredovisningen. En genomgående spaning är dock att många företag fortsatt avslutar med de lagstadgade delarna; bolagsstyrning, förvaltningsberättelse och de finansiella rapporterna. När det kommer till just struktur och disposition så anser vi att Electrolux och Fabege båda gjort det bra, trots att de valt ett annorlunda upplägg jämfört med till exempel Telia som har en mer traditionell struktur.

 

Introduktion

VD-ordet är det moment som är allra mest förekommande – inget bolag avstår från denna del i sin årsredovisning. Generellt ligger omfånget runt tre sidor med viss variation. Av vår erfarenhet är VD-ordet också en av de mest lästa delarna eftersom det ofta innehåller ny information i form av tankar kring bokslutet. En trend som smugit sig fram under året är intervjuformatet där man med hjälp av frågor och påståenden skriver svar från VD:n, vilket bidrar till att det uppfattas mer levande och förtroendeingivande. SEB och Boliden är två exempel på företag som anammat detta format.

De flesta VD-orden har underrubriker vid varje nytt ämne, och en del använder sig av nyckeltal och ibland grafer. Ur designsynpunkt är ett återkommande tema ett citat som utdrag vid sidan om, för att skapa en till ingång till den ofta långa texten. Innehållet fokuserar i stor utsträckning på möjligheter och utmaningar, samt nuvarande situation och företagets framtidsvisioner. Det har även blivit vanligare med CFO-ord som möjliggör en mer ingående diskussion kring de finansiella målen och bolagets finansiella ställning, vilket Balco Group är ett fint exempel på. 

En annan återkommande del i introduktionen är en årssammanfattning som presenteras under olika rubriker, såsom "Företaget i korthet 2023", "Resultat i sammandrag 2023" eller "Viktiga händelser 2023". I vissa fall integreras denna information i VD-ordet, vilket gör att en separat sammanfattning inte alltid används. Gemensamt för denna typ av sida är att den ger en koncentrerad överblick över företagets finansiella mål, betydande händelser och kvartalsspecifika resultat, ofta kompletterat med tabeller och grafer för att visualisera nyckeltal. Denna översikt är avgörande för att snabbt informera intressenter om företagets prestationer och strategiska framsteg under året. Våra favoriter för just denna del är Storytel, Avanza och Arjo. Telia gör en annorlunda variant då de har både en översikt över företagets hållbarhetsarbete samt en finansiell och operationell översikt.

Till skillnad från VD-ordet är det bara en del bolag som presenterar ett specifikt investment case. De som har ett väljer ofta att placera det i starten eller i samband med strategin. Caset är vanligtvis uppdelat i punkter på något sätt, exempelvis presenterar Axfood “5 anledningar att investera” medan Alleima har ett bra uppslag där de visar både värdekedja och marknadsposition. Inwido står ut bland årsredovisningarna genom att helt enkelt placera sitt investment case på framsidan tillsammans med första uppslaget där respektive punkt sedan tas upp mer på djupet längre fram i framvagnen. Även Epiroc sticker ut med sitt investment case i sex punkter på baksidan av årsredovisningen, men den observante lägger kanske också märke till att dispositionen i framvagnen faktiskt är baserad på just bolagets investment case och behandlar varje enskild punkt för sig. Många företag väljer ett upplägg med punkter men det varierar om punkterna är kvalitativa eller kvantitativa, ibland förekommer även en mix av båda där grafer och tabeller bidrar till att stärka argumenten.​

 

Strategi

Strategiavsnitten i årsredovisningar tenderar generellt att vara likartade, där de flesta rapporter erbjuder en övergripande översikt av bolagets verksamhet och de strategiska pelare som som ska bidra till att nå företagets långsiktiga mål. En observation är att relativt få företag inkluderar detaljerade roadmaps, vilket är överraskande med tanke på deras potentiella värde för att illustrera framtida planer och milstolpar. SEB är nära på unikt med att ha en roadmap, medan de flesta andra förlitar sig på löpande beskrivningar av strategin.

När det gäller presentationen av strategiska fokusområden varierar tillvägagångssätten mellan olika företag. Färre bolag än förväntat erbjuder en kondenserad överblick av sina fokusområden. Exempelvis väljer Arjo att ge en sammanfattande översikt, medan Axfood och Volvo presenterar detaljerade beskrivningar för varje enskilt område. Denna variation i presentationsteknik reflekterar olika strategiska prioriteringar och kommunikationsstilar inom bolagen, vilket kan påverka hur tydligt och effektivt deras strategiska budskap förmedlas till intressenterna.

Illustrationer i strategiavsnitten är förvånansvärt få och varierar i kvalitet. Många företag väljer dock att illustrera sin affärsmodell. Ett bolag som är väldigt konsekventa med att antingen illustrera eller kvantifiera (med hjälp av diagram och grafer) sin strategi är Atlas Copco.

 

Verksamhetsbeskrivning

Under 2023 är också en tydlig trend att ge varje segment eller affärsområde ett eget avsnitt i framvagnen. I vissa fall representerar varje dotterbolag ett segment. Generellt visas nyckeltal, som nettoomsättning och rörelsemarginal, ofta för respektive segment både för innevarande och föregående år. 

Verksamhetsavsnittet inkluderar även ofta produktbeskrivningar, vilka varierar i omfång och kvalitet. 2023 års upplaga av årsredovisningar visar att vissa företag använder storytelling för att berätta om sina produkter, medan andra håller beskrivningarna korta och faktabaserade. Om detaljerade produktavsnitt saknas, har man som alternativ använt olika case integrerade i rapporten för att visa produkternas tillämpning, vilket exempelvis Holmen gjort. Just produktbeskrivningarna varierar kraftigt beroende på vad företaget säljer. Cloetta gör ett fantastiskt jobb med att visa upp sitt godis i årsredovisningen, och har även lyft fram produkterna på ett bra sätt genom att exemplifiera med produkter i samband med att bolaget berättar om sin satsning på veganska alternativ.

 

 

Hållbarhet

Årets hållbarhetsrapporter har präglats av förberedelser inför CSRD. Många bolag påstår sig ha genomfört eller ha påbörjat en dubbel väsentlighetsanalys, men det har ännu inte fått genomslag i rapporteringen. ​Allt fler bolag har dock valt att rapportera kring hållbarhet i samband med förvaltningsberättelsen, med mindre fokus på storytelling och mer på rapportering i linje med framtida krav. Stora förändringar är förväntade inför 2024 då CSRD träder i kraft för många av de större bolagen.

Vidare finns det flera sätt att presentera hållbarhetsinformationen. Det brukar vara en kombination av storytelling i framvagnen, en lagstadgad del i förvaltningsberättelsen, samt detaljerade upplysningar kopplade till GRI, EU taxonomin och eventuella noter i ett särskilt avsnitt eller som ett avslut på hållbarhetsrapporten. ​

Atrium Ljungberg är ett exempel där man valt att använda hållbarhetsnoter, medan de flesta väljer att rapportera informationen i samband med beskrivningen av hållbarhetsstrategin som oftast förekommer i förvaltningsberättelsen eller som en inledning till hållbarhetsrapporten. En god idé är en enskild översikt över företagets hållbarhetsarbete i framvagnen, i denna del kommer det fortsatt gå att vara vara mer berättande till skillnad från framtida rapporter som upprättas i enlighet med CSRD och ESRS. Värt att tillägga är också att en bra illustration av värdekedjan ser ut att bli en trend och kommer förhoppningsvis att bli ett intressant inslag i framtida ESRS-rapporter. Både Ørsted och Trelleborg är exempel på företag som redan gör detta på ett väldigt bra sätt.

Få bolag rapporterar i dagsläget sin dubbla väsentlighetsanalys (DMA), men många, däribland Avanza, presenterar sin metod och en överblick av tillfrågade intressenter. Ericsson är ett av de få bolag som redan i år valt att visa upp sin DMA i hållbarhetsrapporten.​ Gällande Scope 3 finns det gott om utrymme till förbättringar. De företag som har rapporterat klargör till exempel inte hur beräkningarna genomförts, i andra fall är rapporteringen helt enkelt inte heltäckande utan nämns bara.

En brasklapp inför implementeringen av CSRD är det faktum att om årsredovisningen ska tryckas bör man överväga valet av papper noga eftersom antalet sidor kommer öka med uppskattningsvis 30-70 på grund av ESRS-rapporteringen. Risken finns att årsredovisningen i tryckt format blir alldeles för tjock för att kunna bläddra i.

 

Bakvagn

Det som vanligtvis brukar kallas bakvagnen innehåller finansiella rapporter och noter. Det finns en viss begränsning i hur kreativ denna del kan vara då den till stor del är lagstadgad och företag på Nasdaqs huvudlista behöver förhålla sig till IFRS. Bland de företag som sticker ut finns bland andra ​Atrium Ljungberg som har en bra innehållsförteckning och symboler för varje not, plus indikator i menyn som visar vart man befinner sig. Bilia markerar med röd pil när det rör sig om en princip, vilket fångar uppmärksamheten väldigt fint. Axfood får ett plus i kanten för tydliga underrubriker samt kommentarer som instickare till vissa tabeller. Generellt kan många företag jobba mer med sin bakvagn, exempelvis genom en förenklad navigering. 

 

Tio bra exempel

För den som vill göra sin egen research gällande struktur, design och innehåll har vi valt ut tio årsredovisningar som vi antingen tycker gör alla delar bra, eller en enskild del särkilt bra. Värt att nämna är att de allra flesta av de riktigt stora bolagen på börsen generellt sett alltid håller hög klass. Samtidigt finns det också väldigt många bra, och framför allt väldesignade, rapporter i mid- och smallcap-segementen, men här är variationen större. 

 

Vi vill också ge ett hedersomnämnande till Pandox, som inte bara har gjort en innehållsrik och väldesignad årsredovisning utan också lyckats få oss på fall med sina Pandogs. Ett nytänkande sätt för att skapa intresse och en bra känsla för företaget.

På AVA förstår vi vikten av en väl genomarbetad årsredovisning. Vi erbjuder expertis inom design, innehållsskapande och strategisk kommunikation för att hjälpa ditt företag att skapa en årsredovisning som inte bara uppfyller alla lagkrav, utan också engagerar och inspirerar. Kontakta oss idag för att höra mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att sticka ut med en årsredovisning som verkligen gör skillnad. 

 

Våra expertområden

Finansiell kommunikation

Med noggrann analys och kreativ presentation förvandlar vi finansiell data till tydliga och engagerande rapporter som lyfter fram er verksamhets unika styrkor.

Läs mer

Investor Relations

Från strategisk planering till genomförande av börsintroduktioner och kapitalmarknadsdagar, säkerställer vi att ni kommunicerar effektivt med era investerare.

Läs mer

Hållbarhet

Vi guidar er genom de senaste hållbarhetstrenderna och lagkraven, och hjälper er att rapportera på ett sätt som understryker ert engagemang för en hållbar framtid.

Läs mer

Digitala lösningar

Skapa digitala upplevelser som engagerar era intressenter med innovativa och användarvänliga plattformar som driver er kommunikation framåt.

Läs mer

Varumärke

Vi hjälper er att framhäva er närvaro på marknaden med ett omisskännligt varumärke som kommunicerar er unika identitet och upplevelse med era kunder.

Läs mer

Public Relations

Bygg och vårda långsiktiga relationer som skapar varaktigt förtroende och stärker ert varumärkes röst i alla kanaler.

Läs mer

Kontakta oss

Vårt team av strategiska rådgivare är redo att hjälpa er att skapa och implementera effektiva kommunikationslösningar.

Kontakt

Kontakta oss

*
*
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår integritetspolicy, inklusive vår cookiepolicy.