Förslag på standarder från ISSB - International Sustainability Standards Board

Under International Financial Reporting Standards (IFRS) har International Sustainability Standards Board (ISSB) skapats. Detta i syfte att utveckla globala standarder för hållbarhetsrapportering på kapitalmarknaden. I april 2022 publicerade ISSB ett förslag på standarder för hållbarhetsrapportering och generella redovisningskriterier. Än så länge är inte standarderna fastställda, utan utkastet ska granskas och tidsfristen för att lämna in synpunkter löper till den 29:e juli. Trots att standarderna inte är fastställda ger utkastet en inblick i hur standarderna kommer att se ut och hur dessa ska implementeras av kapitalmarknaden. Att implementera standarderna kommer att vara tidskrävande och vi rekommenderar därför att företag redan nu börjar kika vad standarderna kommer att innebära. Vi på Ava har sammanfattat vad förslaget på standarderna från ISSB kan komma att innebära. Kontakta oss om ni vill veta mer!

ISSB - International Sustainability Standards Board
Under FNs globala toppmöte COP26 år 2021 annonserades inrättandet av International Sustainability Standards Board (ISSB)  som har syftet att förbättra och utveckla hållbarhetsrapporteringen på kapitalmarknaden. Intresset för ESG-rapportering och hållbarhet är stort och det finns en stor efterfrågan på en mer transparent och trovärdig hållbarhetsdata. Därmed har ISSB lanserat förslag på nya standarder. På sätt och vis blir ISSB systerorgan till International Financial Reporting Standards (IFRS) som arbetar med finansiell rapportering. Syftet är att ISSB ska införa en standard för hållbarhetsredovisning likt den finansiella rapporteringen. Climate Disclosure Standards Board (CDSB) kommer att integreras i ISSB.

Syftet med standarderna är att minska möjligheterna till greenwashing, och likt årsredovisningarna se till att hållbarhetsrapporteringen är relevant och jämförbar för att underlätta investerares bedömning av företag. För tillfället har ISSB lagt fram förslag på standarder som är på granskning fram till slutet av juli vilket betyder att inget är helt bestämt ännu. Men ISSB har som mål att införa standarderna till årsskiftet vilket betyder att de kan att börja gälla redan 2024. Det innebär att företag som kommer att beröras av standarderna snabbt behöver integrera dessa i sin hållbarhetsrapportering.

Förslag på standarder
Förslagen på standarderna sammanfattar de generella kraven för hållbarhetsrapportering som i sin tur syftar på öka transparensen och informationen om hållbarhet inom kapitalmarknaden. Utkastet är baserat på IFRS krav på hållbarhetsrelaterad finansiell information och inkluderar rekommendationer från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Utkastet är förenligt med International Accounting Standards Board (IASB:s) definitioner och riktlinjer för finansiell rapportering.

Förslagen kommer att innebära att företag behöver offentliggöra väsentlig information om alla betydande hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter inom företaget. Förslagen kommer även att innehålla vägledning och stöd för hur informationen ska offentliggöras. ISSB rekommenderar även användning av riktlinjer och standarder från Sustainability Accounting Standards Board (SASB) och ISSB:s generella riktlinjer. Den information som ska offentliggöras innefattar områdena styrning, strategi, riskhantering och mått och mål. Detta perspektiv bygger därför till stor del på ramverket inom TCFD.

Förslagen skulle kräva att företag även förklarar sambanden mellan de hållbarhetsrelaterade riskerna och möjligheterna och informationen i de finansiella rapporterna. Den hållbarhetsrelaterade finansiella informationen ska täcka samma områden som den finansiella rapporteringen och även publiceras som en del av den allmänna finansiella rapporteringen. Det innebär att informationen ska publiceras samtidigt som den finansiella rapporteringen. I förslaget nämns att alla standarder inom ISSB kommer att behöva uppfyllas för att det ska gå att hävda att företag följer ISSB. Informationskraven är utformade för att göra det möjligt för intressenter att bedöma företags värde utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Var förberedd på standarderna
Förslagen på standarder från ISSB kommer att utöka kraven inom hållbarhetsrapportering. Likt TCFD kommer standarderna syfta till att företag ska offentliggöra väsentlig information om alla betydande hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter. Eftersom standarderna inte är fastställda ännu är det inte helt klart i vilken utsträckning företag påverkas. Vi på Ava följer därför utvecklingen noggrant. ISSB har som mål att införa standarderna till årsskiftet vilket betyder att de kan komma att börja gälla redan nästa år. Företag som kommer att beröras av standarderna behöver snabbt integrera dessa i sin hållbarhetsrapportering. Det kan därför vara gynnsamt att redan nu börja arbeta med införandet av standarderna. 

Kontakta oss på Ava för att få veta mer om hur vi jobbar med ISSB och de kommande standarderna.

Våra expertområden

Finansiell kommunikation

Med noggrann analys och kreativ presentation förvandlar vi finansiell data till tydliga och engagerande rapporter som lyfter fram er verksamhets unika styrkor.

Läs mer

Investor Relations

Från strategisk planering till genomförande av börsintroduktioner och kapitalmarknadsdagar, säkerställer vi att ni kommunicerar effektivt med era investerare.

Läs mer

Hållbarhet

Vi guidar er genom de senaste hållbarhetstrenderna och lagkraven, och hjälper er att rapportera på ett sätt som understryker ert engagemang för en hållbar framtid.

Läs mer

Digitala lösningar

Skapa digitala upplevelser som engagerar era intressenter med innovativa och användarvänliga plattformar som driver er kommunikation framåt.

Läs mer

Varumärke

Vi hjälper er att framhäva er närvaro på marknaden med ett omisskännligt varumärke som kommunicerar er unika identitet och upplevelse med era kunder.

Läs mer

Public Relations

Bygg och vårda långsiktiga relationer som skapar varaktigt förtroende och stärker ert varumärkes röst i alla kanaler.

Läs mer

Kontakta oss

Vårt team av strategiska rådgivare är redo att hjälpa er att skapa och implementera effektiva kommunikationslösningar.

Kontakt

Kontakta oss

*
*
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår integritetspolicy, inklusive vår cookiepolicy.