Vad är EU:s gröna taxonomiförordning?

Artikel av Markus Nilsson

EU:s gröna taxonomiförordning antogs i juni 2020 och utgör en ramreglering för att avgöra vilka ekonomiska verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara i taxonomin. Men vad innebär egentligen EU:s gröna taxonomi för bolag och verksamheter? Vi på Ava guidar dig genom alla krav och mål för taxonomin.

Vårt samhälle rör sig ständigt mot en grönare och mer hållbar framtid. Även om det är en lång väg kvar att gå införs det från EU:s sida nya mål och system för att vi ska leva mer hållbart. EU-taxonomin som även kallas för den gröna taxonomin utgör en del av EU-kommissionens arbete och handlingsplan för EU:s gröna giv

Taxonomin utgör ett ramverk och en klassificeringssystem som ska fungera som ett gemensamt språk och en gemensamt måttstock för hållbarhet. Taxonomin baseras på målet att klara av Parisavtalet, Agenda 30 och EU:s mål om klimatneutralitet 2050.

Den första delegerade akten med granskningskriterier för två av målen i taxonomin började tillämpas den 1 januari 2022. Tidigare har man även antagit en delegerad akt som specificerar innehållet av de upplysningar som ska lämnas in enligt artikel 8 i taxonomi-förordningen. 

Detta innebär att under 2022 behöver större företag rapportera hur stor andel av deras verksamhet som berörs av taxonomin. Från 2023 behöver större företag rapportera hur väl de uppfyller kriterierna i taxonomin. För att klassificeras som en hållbar verksamhet ska verksamheten bidra väsentligt till ett eller flera av EU:s miljömål.

EU:s sex miljömål är:

  1. Begränsning av klimatförändringar
  2. Klimatanpassningar (anpassning till klimatförändringar)
  3. Hållbart nyttjande av vatten och marina resurser
  4. Omställning till en cirkulär ekonomi
  5. Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar
  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

 

Hur uppnår man taxonomins bestämmelser?
EU-kommissionen uppsatta mål är två. Det ena miljömålet handlar om begränsningar av klimatpåverkan och det andra miljömålet rör anpassningar på grund av klimatpåverkan. För icke-finansiella företag innebär detta krav på att upplysa i vilken utsträckning de ekonomiska aktiviteterna är hållbara genom tre nyckeltal: andel av omsättning (eng. turnover), kapitalutgifter (eng. capital expenditure, capex) och driftsutgifter (eng. operating expenditures, opex).

Upplysningarna om vi vilken utsträckning de ekonomiska aktiviteterna kan anses vara hållbara i de tre kategorierna ska inkluderas i hållbarhetsrapporten. Hur de tre nyckeltalen ska beräknas och presenteras i hållbarhetsrapporten är det senaste området som preciserats av EU-kommissionen. För räkenskapsåret 2021 ska uppgifter om andel av ett företags ekonomiska aktiviteter som omfattas av taxonomin redovisas. För räkenskapsåret 2022 har kommissionen föreslagit att rapporteringen utökas med fler nyckeltal för icke-finansiella företag.

Vilka omfattas av EU:s nya taxonomi?
EU:s taxonomi omfattar till en början finansmarknadens aktörer och emittenter som erbjuder finansiella produkter inom EU samt börsnoterade företag och institutioner med fler än 500 anställda. Taxonomin kommer så småningom utökas till att omfatta flera branscher och fler företag.

Vi på Ava är insatta i EU:s taxonomi och har koll på framtida krav och mål som kan beröra företag och verksamheter. Vi kan hjälpa dig införa EU-taxonomin. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig!

 

Våra expertområden

Finansiell kommunikation

Med noggrann analys och kreativ presentation förvandlar vi finansiell data till tydliga och engagerande rapporter som lyfter fram er verksamhets unika styrkor.

Läs mer

Investor Relations

Från strategisk planering till genomförande av börsintroduktioner och kapitalmarknadsdagar, säkerställer vi att ni kommunicerar effektivt med era investerare.

Läs mer

Hållbarhet

Vi guidar er genom de senaste hållbarhetstrenderna och lagkraven, och hjälper er att rapportera på ett sätt som understryker ert engagemang för en hållbar framtid.

Läs mer

Digitala lösningar

Skapa digitala upplevelser som engagerar era intressenter med innovativa och användarvänliga plattformar som driver er kommunikation framåt.

Läs mer

Varumärke

Vi hjälper er att framhäva er närvaro på marknaden med ett omisskännligt varumärke som kommunicerar er unika identitet och upplevelse med era kunder.

Läs mer

Public Relations

Bygg och vårda långsiktiga relationer som skapar varaktigt förtroende och stärker ert varumärkes röst i alla kanaler.

Läs mer

Kontakta oss

Vårt team av strategiska rådgivare är redo att hjälpa er att skapa och implementera effektiva kommunikationslösningar.

Kontakt

Kontakta oss

*
*
*
Genom att klicka på "Skicka" accepterar du vår integritetspolicy, inklusive vår cookiepolicy.